Freeform Webdiensten Freeform Webdiensten

Freeform Webdiensten

Webhosting & domeinnaam registratie.
Website design & onderhoud.
ICT support op abonnement basis.

Freeform Webdiensten

Webhosting & domeinnaam registratie.
Website design & onderhoud.
ICT support op abonnement basis.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het bedrijf  Freefrom Webdiensten ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09098989, en een handelsbekwaam rechtspersoon of organisatie, hierna te noemen cliënt.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Freefrom Webdiensten ondertekend schrijven.
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door Freefrom Webdiensten niet geaccepteerd.
1.4. Freefrom Webdiensten is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6. Freefrom Webdiensten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Freefrom Webdiensten.
1.7. Cliënt zal Freefrom Webdiensten binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Freefrom Webdiensten en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.

2. Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen Freefrom Webdiensten en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Freefrom Webdiensten van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2. Freefrom Webdiensten behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Na afloop van deze 12 maanden heeft de cliënt 14 dagen de tijd om de overeenkomst te verlengen. Doet de cliënt dit niet, dan wordt de overeenkomst automatisch opgeheven.
2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.
2.5. Indien naar het oordeel van Freefrom Webdiensten daartoe redenen aanwezig zijn, is Freefrom Webdiensten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Freefrom Webdiensten dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.6. Indien Freefrom Webdiensten door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Freefrom Webdiensten gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door Freefrom Webdiensten gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Verplichtingen cliënt
3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.
3.2. Freefrom Webdiensten behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.
3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van Freefrom Webdiensten niet beschadigen.
3.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.3.2. Nieuwsbrieven en emails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen emails meer ontvangt van de cliënt.
3.3.3. Freefrom Webdiensten kan een boete uitschrijven van €49,95 als de cliënt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Freefrom Webdiensten of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.
3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft Freefrom Webdiensten het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
3.7. Freefrom Webdiensten is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.
3.8. Cliënt vrijwaart Freefrom Webdiensten tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van Freefrom Webdiensten.
3.9. Cliënt verklaart Freefrom Webdiensten direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.
3.9.1. Cliënt vrijwaart Freefrom Webdiensten voor alle aansprakelijkheden van derden.

4.Domein registratie
4.1 Domeinen die cliënt bij Freefrom Webdiensten registreert worden standaard op de naam van de cliënt geregistreerd.
4.1.1 De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliënt en de cliënt erkent dit.

5. Geld terug garantie
5.1 Domein registratie en/of verhuizing valt niet onder de geld terug garantie die Freefrom Webdiensten biedt.

6. Domein hosting en domein registratie verlengen/opzeggen
6.1 Hosting en domeinnaam registratie/verlenging diensten worden afgenomen voor minimaal 12 maanden. Opzeggen van hosting en/of domeinnaam dient uiterlijk 1 maand (bij de eerste contract periode van 12 maanden) voor het verlopen van de einddatum middels e-mail doorgegeven te worden aan Freefrom Webdiensten, deze mail dient gericht te worden aan info@freefromweb.nl.

Bij niet opzeggen of niet tijdig opzeggen voor de einddatum zal de hosting of domeinnaam stilzwijgend voor 12 maanden verlengt worden.

Na de eerste contractperiode van 12 maanden kunt u ten alle tijden uw hosting en/of domeinnaam per maand opzeggen.

Freefrom Webdiensten factureert per jaar, reeds eerder betaalde facturen zullen bij opzegging niet worden terugbetaald.

U ontvangt uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de einddatum een nieuwe factuur voor de afgenomen diensten.

7. Hosting en email gebruik
7.1 Het is niet toegestaan de website hosting en email functionaliteiten te misbruiken voor strafbare feiten.
7.2 Het is niet toegestaan de website hosting en email functionaliteiten te misbruiken voor email spam activiteiten
7.3 Indien u meer dan 1000 emails vanaf 1 hostingpakket verstuurd kan dit als spammen gezien worden en door de beveiliging wordt uw hostingpakket tijdelijk gedisabeld. Indien dit gebeurt dient u contact op te nemen met Freefrom Webdiensten.
7.4 Indien u uw data quota overschreid bent u niet in staat meer data te plaatsen op uw hostingpakket, dit geld ook voor het email gebruik.
    

Freefrom Webdiensten berekent geen setup of andere eenmalige kosten! Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Hosting pakketten en domein registraties worden voor minimaal 12 maanden afgesloten.


CONTACTGEGEVENS
Freefrom Webdiensten
Email algemeen: mouka@freefromweb.nl
Email helpdesk: mouka@freefromweb.nl
Website: www.Freefromweb.nl
POST EN BEZOEKADRES
Compagnieplaats 179,
6822 NK Arnhem
BANK, KvK, BTW.nr.
IBAN: IBAN: NL68 TRIO 0390 1532 81
BIC: TRIONL2U
BTW nr: NL099777563B01
KvK nr: 09098989


Gallerie

In de omgeving

Park Klarenbeek Arnhem
Park Klarenbeek Arnhem
Park Klarenbeek Arnhem
Park Klarenbeek Arnhem
 

Bereikbaarheid

U kunt mij altijd bellen op 026 370 30 55 of via de mail met het contactformulier